طب کار و الزام به تشکیل پرونده پزشکی افراد شاغل

به موجب ماده 92 قانون کار کارفرمایان مسئولیت دارند، شاغلینی که نوع کار آنها مستعد بروز بیماری های ناشی از کار می باشد را حداقل سالی یک بار توسط مراکز طب کار واجد صلاحیت مورد معاینات شغلی سلامت و طب کار قرار دهند و برای آنها در سازمان خود پرونده پزشکی تشکیل دهند، تا وضعیت پزشکی فرد شاغل در طول مسئولیت تحت کنترل و پایش قرار داشته باشند.

عدم کنترل و تشخیص به موقع بیماری ناشی از کار یا عدم تشخیص علایم بروز و ابتلا در فرد شاغل می تواند برای کارفرمایان خسارت هایی در پی داشته باشد، چرا که به موجب این بند قانونی کارفرما و مسئولین مربوطه با رای شورای پزشکی وزارت کار مکلف خواهند شد بدون کاهش حقوق فرد شاغل، وی را در بخش دیگری از سازمان کاری خود به کار گیرند.

متن این ماده قانونی به شرح ذیل می باشد:

ماده 92 – کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای‌همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و‌نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
‌تبصره 1 – چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

کارفرمایان محترم با توجه به این الزام و تکلیف قانونی ضروری است با انجام معاینات و آزمایشات طب کار به صورت دوره های تعیین شده مناسب، وضعیت سلامت پرسنل سازمانی خود را تحت کنترل و پایش مستمر قرار دهند.