طب کار و قانون تامین اجتماعی

در این بخش قصد داریم یکی دیگر از قوانین مربوط به طب کار در ایران را معرفی نماییم.

قانون بیمه تامین اجتماعی انجام آزمایشات و معاینات طب کار را به عنوان یک الزام قانونی به عهده کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار گذاشته است. سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 90 قانون بیمه تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان را ملزم نموده است که معاینات و آزمایشات پزشکی لازم برای کلیه افراد شاغل در کارگاه و سازمان خود را در مراکز واجد صلاحیت طب کار انجام دهند. یکی از دلایل انجام معاینات طب کار توسط پزشک متخصص طب کار این است که مشخص شود که آیا کارگران و افراد شاغل قابلیت و استعداد جسمی و فیزیکی کار محول شده را دارا هستند یا خیر.

متن ماده 90 قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

ماده 90- افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

همانطور که در متن ماده 90 این قانون ملاحظه می کنید، پوشش بیمه ای و تکالیف سازمان تامین اجتماعی همچون بیمه بیکاری، بعد از کار افتادگی، خسارت ها و غرامت های پرداختی ناشی از فوت یا نقص عضو و بیماری فرد شاغل در هر صورت به وی پرداخت خواهد شد، اما این خسارت های پرداختی توسط بیمه گر (سازمان تامین اجتماعی) ناشی از عدم تناسب شرایط جسمانی و پزشکی فرد شاغل با وظایف شغلی ناشی از کار می باشد.

بیمه گر که در اینجا سازمان تامین اجتماعی است، کلیه خسارات پرداختی خود به کاگر (بیمه شده) را نهایتا به استناد ماده 50 قانون بیمه تامین اجتماعی از کارفرما متخلف در اجرای ماده 90 مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده 50 قانون بیمه تامین اجتماعی که به سازمان تامین اجتماعی این حق و اختیار را می دهد که پرداخت های خود در قبال کاگر(بیمه شده) را از کارفرمای متخلف در اجرای ماده 90 وصول نماید به شرح ذیل است:

ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و‌قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.

با توجه به این دو ماده قانونی در مکلف نمودن کارفرمایان به انجام معاینات شغلی و پرسنلی طب کار ضروری است کارفرمایان هر چه سریع تر اقدامات لازم برای انجام این معاینات را به عمل آورند.

انجام معاینات طب کار و مستند نمودن نتیجه آزمایشات طب کار در سازمان علاوه بر جلوگیری ار بروز خسارات به نیروی انسانی سازمان از خسارات مالی ناشی از عدم اجرای این قانون نیز جلوگیری می نماید. کارفرمایان مشمول قانون کار به منظور اثبات اجرای این قانون می بایست در مرحله قبل از استخدام به انجام معاینات پیش ار استخدام (معاینات بدو استخدام) اقدام نمایند و علاوه بر این در طول به کار گیری و استخدام پرسنل می بایست در طول دوره های زمانبندی مشخص به انجام آزمایشات و معاینات حین استخدام اقدام نمایند و کلیه مستندات این معاینات و آزمایشات را در سوابق پرونده پزشکی پرسنل در سازمان خود نگهداری نمایند.

در صورتی که شرایط جسمانی و پزشکی فرد شاغل در سازمان در طول فعالیت های وی تغییر یابد یا اینکه شرایط و وظایف شغلی کاگر و محیط کار وی تغییر یابد ممکن است آزمایشات و معاینات جسمی برای اثبات تناسب بین وضعیت جسمانی و پزشکی فرد شاغل، با وظایف شغلی وی نیاز باشد.

برای اطلاع بیشتر در مورد نوع آزمایشات و معاینات طب کار مه کارفرمایان می بایست برای پرسنل و افراد شاغل در سازمان خود انجام دهد اینجا کلیک نمایید.

برای اطلاع در مورد مراکر واجد صلاحیت طب کار به موجب قانون اینجا کلیک کنید.