معاینات طب کار, طب کار و ماده 85 قانون کار

طب کار و ماده 85 قانون کار

در این نوشته به یکی از موارد مرتبط با معاینات و آزمایشات ایمنی طب کار در قانون کار کشور خواهیم پرداخت، تا مشخص گردد کارفرمایان محترم در قبال حفظ سلامت پرسنل و نیروی کار شاغل در محیط کار خود چه وظایفی را دارند:

تکلیف کارفرما در صیانت از نیروی انسانی کشور

همانطور که بر اساس قانون کار کشور کارفرمایان از حق قانونی به استخدام درآوردن نیروی کار و استفاده از منابع انسانی کشور برخوردار می باشند، در قبال این امر مسئولیت صیانت و حفاظت از نیروی کار در برابر مخاطرات ایمنی و بهداشتی ناشی از کار را نیز دارند، ماده 85 قانون کار در این مورد بیان می کند:

ماده 85 – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

چنانچه در ماده 85 این قانون ملاحضه می کنید، برای ایفای مسئولیت صیانت از نیروی انسانی دو نهاد قانونی وظیفه تدوین دستور العمل ها را دارند:

  • شورای عالی حفاظت فنی (شورای ده نفره مرکب از وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود، معاون وزارت صنایع، معاون وزارت صنایع سنگین، معاون وزارت کشاورزی، معاون وزارت نفت، معاون وزارت معادن و فلزات، معاون وزارت جهاد سازندگی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته‌های فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر از نمایندگان کارگران)
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل های تدوین شده برای ایمنی محیط کار توسط شورای عالی حفاظت فنی تصویب میگردد و توسط “اداره کل بازرسی کار” که زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است مورد اجرا و نظارت قرار  می گیرد. در حقیقت “شورای عالیحفاظت فنی” تنها نقش تدوین کننده این دستورالعمل ها را دارد، اما اجرا و نظارت و بازرسی از کارفرمایان و محیط های کاری وظیفه است که به عهده “اداره بازرسی کار” محول شده است. لذا کلیه کارفرمایان مشمول در قانون کار لازم است به واحد نیروی انسانی و واحد بهداشت و ایمنی محیط زیست خود پیاده سازی و اجرای این دستورالعمل ها را ابلاغ نمایند.

اما همانطور که در متن ماده 85 این قانون ملاحظه می کنید، تدوین دستورالعمل های مربوط به بهداشت و سلامت محیط کار و پرسنل بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.مراکز سلامت محیط کار به عنوان زیر مجموعه معاونت بهداشتی وزارت خانه، مسئولیت تدوین این دستورالعمل ها و اجرا و نظارت و بازرسی محیط های کاری را دارد. لذا در این بخش نیز کارفرمایان محترم با هماهنگی مدیران منابع انسانی و واحد بهداشت، ایمنی و سلامت در سازمان خود لازم است دستور العمل های “مرکز سلامت محیط کار” را در سازمان و محیط کار خود اجرا و پیاده سازی نمایند.

انجام معاینات و آزمایشات شغلی و طب کار و تشکیل پرونده پزشکی برای پرسنل یکی از الزاماتی است که وزارت بهداشت در این مورد برای کارفرمایان معین نموده است.